Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen van De Rolsteen en op alle met De Rolsteen aangegane overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt.

De Rolsteen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Rolsteen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De Rolsteen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en De Rolsteen komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. De Rolsteen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betaling

Alle door De Rolsteen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

De hoogte van de verzendkosten is gebaseerd op het gewicht van het pakket en wordt vermeld voordat de definitieve overeenkomst wordt gesloten.

Bij bestellingen via de internetsite kan op onderstaande manier worden betaald.

Betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening IBAN NL40 KNAB 0259 4605 08 ten gunste van De Rolsteen, Waalwijk, onder vermelding van het bestelnummer.

Artikel 4 Levering en verzending

De Rolsteen heeft vrijwel alle artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd, in het algemeen met PostNL.

Bij betaling vooraf verstuurt De Rolsteen de bestelde artikelen in de regel onmiddellijk na ontvangst van de betaling, waarbij een uitzondering moet worden gemaakt voor tussentijdse verkoop van unieke exemplaren. Dit zal dan aan de klant telefonisch of per e-mail meegedeeld worden. De Rolsteen zal zich ervoor inspannen de website onmiddellijk aan te passen.

De genoemde levertijden zijn een benadering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen worden geretourneerd.

Indien de klant een artikel bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal aan de klant een indicatie worden gegeven op welke termijn het weer beschikbaar zal zijn.

Levering vindt plaats op het adres dat bij de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is opgegeven.

Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn voor risico van de koper en kunnen niet op De Rolsteen worden verhaald.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van De Rolsteen totdat de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan De Rolsteen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de goederen gaat reeds over op het moment dat de producten ter verzending door de vervoerder zijn ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Retourzendingen aan De Rolsteen zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen vooraf geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De Rolsteen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Rolsteen de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht, na voorafgaande melding, telefonisch of per e-mail, het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan De Rolsteen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in dit artikel, dan zal De Rolsteen binnen 10 dagen zorgdragen voor terugbetaling van het bedrag dat voor de artikelen door de klant is betaald.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

Indien de geleverde artikelen materiaal- of fabricagefouten mochten vertonen zal De Rolsteen de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat De Rolsteen tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. De aansprakelijkheid van De Rolsteen is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.

De Rolsteen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Rolsteen. De Rolsteen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien De Rolsteen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht is De Rolsteen niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door De Rolsteen vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

De Rolsteen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht.

De Rolsteen verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder

De Rolsteen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72047933.